مايع كف ساز سنتزي (S)

مايع كف‌ساز ساخته شده كه بر اساس مخلوطي از مواد فعال كننده سطحي هيدركربني بوده و ممكن است داراي فلوروكربن و مواد پايدار كننده اضافي باشد