مايع كف ساز فلور پروتئيني ( FP )

مايع كف‌ساز پروتيني که به آن مواد فعال سطحي فلورئينه اضافه شده است . اين مواد پوشش نازكي براي جلوگيري از تبخير بر روي سطح مايع سوختي بوجود مي‌آورد و با غلظت های 3% و 6 % مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

فلور پروتئیني %3 : Typical properties

فلور پروتئیني  %6 : Typical properties