مایع کف ساز فلور پروتئیني (FFFP)

مايع كف ساز فلور پروتئینی که قدرت تشكيل دادن لايه نازك آب برسطح برخي هيدروكربن‌ها را دارد و پوششي مقاوم محسوب می‌شود

   Typical properties

Group 16 1 (1)