مایع کف ساز (AFFF)

تشکیل دهنده لایه نازک آبی که مخلوطی از مواد فعال سطح هیدروکربنی فلورینه شده که دارای قدرت تشکیل دادن لایه نازک آبی بر سطح برخی هیدروکربورها و الکل ها است که پوششی مقاوم محسوب می شود