پودر خشك شيميايي بر پايه بي كربنات سدیم

اين پودر معمولا براي آتش طبقه B &Cاستفاده مي شود .

مشخصات پودر