پودر خشك شيميايي بر پايه بي كربنات پتاسيم 02_(K,F,B)

اين پودر داراي قدرت زيادی در خاموش كردن آتش است و معمولا براي آتش طبقه B & C استفاده مي شود.