گواهینامه تامین کنندگان دریایی (IMO) با ملاحظات زیست محیطی

گواهی همکار دریایی 1

گواهینامه همکار دریایی ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انواع کف اطفاء حریق

photo7610061111 (1) 1

گواهینامه همکار دریای تایید نوع محصول فوم فلوئوروپروتئین 6%

photo7610066102 (1) 1

گواهینامه همکار دریای
گواهینامه تایید نوع محصول
فوم فلوئوروپروتئین 3%

گواهینامه تاییدیه دریایی (SGS)

CGS 1

پروانه CGS

استاندارد بین المللی فومFP 1

گواهینامه تاییدیه دریای استاندارد بین المللی فوم FP

استاندارد بین المللی فوم AFFF 1

گواهینامه تاییدیه دریای
استاندارد بین المللی فوم
AFFF

گواهینامه تاییدیه دریایی (SGS)

TUV 1

پروانهTUV ایزو 9001

 

مجوز ایزو 2023 1

پروانهTUV ایزو 2023

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

مجوز آزمایشگاه همکار 1

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سال 1396

ازمایشگاه همکار تمدید (2) 1

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سال 1396

تمدیدیه 2 آزمایشگاه همکار 97 (1) 2

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سال 1397

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سال 1399

گواهینامه سازمان ملی استاندارد

پروانه علامت استاندارد اجباری 1

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصول مایع کف ساز خاموش کننده آتش با انبساط کم سال 1389

پروانه علامت استاندارد اجباری 1

پروانه کاربرد علامت استاندارد
تشویقی برای محصول مایع کف ساز خاموش کننده آتش با انبساط کم سال 1390

پروانه کاربرد علامت استاندارد
تشویقی برای محصول مایع کف ساز خاموش کننده آتش با انبساط کم سال 1393

پروانه کاربرد علامت استاندارد
تشویقی برای محصول کنستانتره های‌‌کف با قابلیت انبساط کم
سال 1393

پروانه فعالیت تحقیق و توسعه

پروانه قدیم 1

پروانه فعالیت تحقیق و توسعه سال 1395

پروانه فعالیت تحقیق و توسعه جدید 1

پروانه فعالیت تحقیق و توسعه سال 1401

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری اولیه 1

پروانه بهره برداری اولیه سال 1388

 

پروانه بهره برداری نهایی 1

پروانه بهره برداری نهایی