آزمون ها و کالیبراسیون های آزمایشگاه

1 _ مواد خاموش کننده آتش کنستانتره های کف قسمت (1) کنستانتره های کف با قابلیت انبساط کم برای کاربرد در مایعات غیر قابل حل در آب.

2 _ مواد خاموش کنند آتش کف کنستانتره های کف قسمت (2) کنستانتره های کف با قابلیت انبساط متوسط و زیاد برای کاربرد در مایعات غیر قابل حل در آب.

3 _ مواد خاموش کننده آتش کنستانتره های کف قسمت (3) کنستانتره های کف با قابلیت انبساط کم برای کاربرد در مایعات غیر قابل حل در آب

راه های ارتباط با کارشناسان آزمایشگاه کیمیا فرآیند بیستون

تلفن : 08334733906

فکس : 08334733309

همراه آقای محمدی : 09184545918

همراه آقای داودی : 09184646918

ایمیل: biz.kimiafarayand@gmail.com