مایع کف ساز پروتئینی ( P )

مايع كف ساز پروتئیني ازهيدروليز مواد اوليه پروتئینی
ساخته شده است و با غلضت‌های 3 % و 6 % مورد
استفاده قرار می‌گیرد

پروتئیني %3 : Typical properties

پروتئیني %6 : Typical properties