پودر خشك شيميايي بر پایه بی کربنات پتاسیم

پودر خشك شيميايي بر پايه بي كربنات پتاسيم 01_(K,F,B) اين پودر معمولا براي آتش طبقه B &C استفاده مي شود . مشخصات پودر:

پودر خشك شيميايي بر پایه بی کربنات پتاسیم