پودر خشك شيميايي بر پایه فسفات

اين پودر معروف به پودر همه كاره است و براي آتش كلاس A.B.C استفاده مي‌شود.

پودر خشك شيميايي بر پایه فسفات